Ceresit CE40 spárovací hmota bílá 2 kg

Kód: CE40201
232 Kč / balení 191,74 Kč bez DPH
Skladem

Ceresit CE40 Aquastatic je voděodolná, flexibilní spárovací hmota s technologií SilicaActive na spárování keramických obkladů a dlažby na spáry se šířkou do 8 mm pro exteriér a interiér

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vlastnosti

  • zvýšená odolnost proti plísním - trojitá ochrana MicroProtect
  • trvale elastický
  • voděodolný
  • odolný proti vysokým teplotám
  • pro interiér i exteriér

Oblast použití

Určen pro vyplnění dilatačních a spojovacích spár mezi keramickými obklady a dlažbou v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti. Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný do oblastí trvale zatížených vlhkostí, jako např.: kuchyně, sprchy, koupelny, toalety, balkóny a terasy. Materiál má vynikající přídržnost k suchým i nesavým podkladům jako sklo, keramika, porcelán nebo pórovina. Není vhodný pro použití v nádržích na pitnou vodu a pro lepení akvárií, zrcadel a kovů podléhajících korozi (jako olovo, zinek, měď, železo).

Microprotect
Silikon obsahuje v porovnání s dosud standardními silikony trojnásobné množství protiplísňových přísad.

Aquastatic
Zaručuje, že se na povrchu cementových spár nemůže držet voda, čímž poskytuje dlouhodobou ochranu proti vzniku plísní a jejich působení. Spáry tak zůstávají čisté a zdraví neškodné.

Technické informace

Doba vytvrzení cca 3mm v průběhu 24 hodin.

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008
zkumavky vykricnik Nebezpečí

Obsahuje 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on

Varování
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Další nebezpečnost
Během vytvrzování se může uvolňovat kyselina octová. Tato směs obsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

Doplňkové parametry

Kategorie: Spárovací a nivelační hmoty
Hmotnost: 2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz