Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP nebo obchodní podmínky) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
 2. Prodávající:
  • Besteco s.r.o.
  • IČ:63979390
  • DIČ: CZ63979390
  • se sídlem: Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno
  • zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 28361
  • adresa pro doručování: Úvalská 737/34, Praha 100 00 
  • kontaktní údaje: email: info@besteco.cz, telefon: +420 602 781 410, +420 284 685 306 
 3. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.besteco.cz (dále je „internetový obchod“ nebo „prodávající“).
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované nad tento rámec celkové ceny prodávající neúčtuje. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s využíváním prostředků komunikace na dálku. K uzavření kupní smlouvy je třeba, aby kupující vytvořil objednávku prostřednictvím webového rozhraní. V objednávce musí být uvedeny následující údaje:
  • informace o nakupovaném zboží (označuje se tlačítkem„Přidat do košíku“)
  • informace o množství a ceně zboží, ceně za dopravu, způsobu platby a dopravy a celkové ceny za objednávku.
  • tyto informace budou zadány při vytváření objednávky v rámci uživatelského prostředí internetového obchodu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě vybraného zboží, jeho množství, způsobu doručení a platby,
  • Identifikační a kontaktní údaje kupujícího slouží k tomu, aby prodávající mohl doručit zboží.
 2. V průběhu tvorby objednávky až do doby jejího dokončení může kupující údaje kontrolovat a případně měnit. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ je objednávka dokončena. Před stiskem tlačítka musí kupující potvrdit, že se seznámil a že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu.
 3. Objednávka bude v co nejkratší potvrzena zprávou odeslanou na e-mailovou adresu kupujícího zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Mohou nastat případy, kdy nebude možné objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy je objednáno větší množství, než je aktuálně k dispozici. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který není možné objednávku potvrdit, bude kupující kontaktován s nabídkou na uzavření kupní smlouvy v podobě pozměněné oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku potvrdí.
 5. V případě, že na webových stránkách nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající povinen zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy byla objednávka potvrzena a tedy došlo k uzavření kupní smlouvy. V takové situaci prodávající bude bezodkladně kontaktovat kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku potvrdí. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 6. Když dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.
 7. V případě, že má kupující zřízen uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.
 8. V některých případech je možné na nákup zboží využít slevy. Pro poskytnutí slevy je třeba v rámci návrhu objednávky vyplnit údaje o této slevě do předem určeného pole.

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 123449262/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s.
  • bezhotovostně platební kartou
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay
  • dobírkou v hotovosti při předání zboží
  • v hotovosti  při osobním odběru v provozovně
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • v případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  • v případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy s tím, že zboží bude odesláno až po připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. V případě nedodržení této lhůty je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a objednávku stornovat.
  • v případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu, pokud není předem dohodnuto jinak. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 4. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání. Zboží může být kupujícímu dodáno těmito:
  • na adresu určenou kupujícím objednávce
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, pokud to charakter zásilky umožňuje
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Jakékoliv nesrovnalosti nebo poškození obalu je nutno sepsat přímo s přepravcem na místě. Na pozdější nahlášení poškození nebude brán zřetel. V případě, že je patrné, že mohlo dojít k poškození zboží i při neporušeném obalu, je třeba podepsat doklad o převzetí s výhradou a případná škoda musí být nahlášena maximálně do 24 hodin od obdržení zásilky na info@besteco.cz ! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 8. Pokud se jedná již ze své podstaty o křehké zboží (zrcadla, keramická a skleněná umyvadla, sprchové kouty a obecně keramiku a litý mramor), i když není zásilka resp. její obal poškozen, je doporučeno rozbalit a zkontrolovat zásilku ještě před převzetím a v případě poškození odmítnout převzít zásilku. Přepravce není povinen vyhovět, a pokud nevyhoví, je třeba podepsat doklad o převzetí s výhradou a případná škoda musí být nahlášena maximálně do 24 hodin od obdržení zásilky na info@besteco.cz ! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 9. V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží s výjimkou případů uvedených v odst. 7 a 8, čl. V. nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího zboží doručit. Nepřevzetí zboží kupujícím není v tomto případě odstoupením od kupní smlouvy ze strany kupujícího. Prodávajícímu tím vzniká nárok na urazení ceny za dopravu a skladné, případně nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Zároveň prodávajícímu vzniká právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení doručeno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu a skladné, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 10. V případě, že uplyne více než 10 kalendářních dnů ode dne, kdy se nepřevzaté zboží vrátilo zpět prodávajícímu, nebo byl-li sjednán osobní odběr a uplyne více než 10 dnů ode, kdy bylo kupujícímu písemně oznámeno, že zboží je připraveno k převzetí na adrese provozovny prodávajícího, je prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši:
  1. 50,00 Kč včetně DPH, je-li objem balení zboží menší než 0,5 m3
  2. 100,00 Kč včetně DPH, je-li objem balení zboží roven nebo větší než 0,5 m3 a není větší než 1 m3
  3. 200,00 Kč včetně DPH, je-li objem balení a je roven nebo větší než 1 m3
  a to za každý započatý den následující po dni, kdy uplynula výše uvedená lhůta až do dne, kdy kupující převezme zboží, nebo do dne, kdy prodávající odstoupí od smlouvy podle odst. 9. čl. V. Je-li zboží již uhrazeno, je prodávající oprávněn skladné jednostranně započíst.
 11. Nebezpeční škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku převzetí. V případě, kdy kupující zboží nepřevezme s výjimkou případů uvedených v odst. 7 a 8, čl. V., přechází na něj nebezpečí škody na věci nebezpečí škody na věci v okamžiku, kdy měl možnost zboží převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo. Od tohoto okamžiku kupující nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.
 12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad po uhrazení kupní ceny a odešle jej na e-mailovou adresu kupujícího.
 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů: 
  • ode dne převzetí zboží
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • dodání zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy/li>
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít  Formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to na účet, ze kterého peněžní prostředky přijal. Pokud byla kupní cena hrazena způsobem, ze kterého nelze účet identifikovat (např. GoPay, platba kartou, platba v hotovosti apod.), prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky na účet, který určí kupující. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vráceny pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí.
 7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Kupující, který zakoupil zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím
  • se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží
  • opravu zboží
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupit od smlouvy.
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  • pokud má zboží podstatnou vadu
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
  • při větším počtu vad zboží
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu vady, pro kterou je dané zboží zlevněno.
 14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději do konce záruční doby, v opačném případě nemusí být přiznáno.
 19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo kliknutím na příslušný odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

 

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně individuálně sjednaných obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Součástí obchodních podmínek je Formulář pro odstoupení od smlouvy.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2022
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz