Podmínky ochrany osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu bude Vás seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na email info@besteco.cz nebo poštou na adresu Úvalská 34, 100 00 Praha.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Besteco s.r.o. IČ 63979390 se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • Adresa: Úvalská 34, 100 00 Praha
  • Email: info@besteco.cz
  • Telefon: +420 602 781 410
 3. Osobními údaji podle čl. 4 bod 1 GDPR se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, právních povinností, v rámci oprávněných zájmu správce.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  • právní povinnost (při vedení účetnictví, zpracování daní a plněná dalších předpisů)
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
  • tvorba interních statistik a reporting
 3.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, minimálně 24 měsíců od udělení souhlasu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Předávání osobních údajů třetím subjektům

 1. V těchto případech předáváme vaše osobní údaje níže uvedeným třetím subjektům:
  • Doručení zboží: Zvolenému dopravci předáme vaše údaje podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Pro dopravní společnosti platí důvod „Oprávněný zájem“, kde správce osobní údaje předává dopravním společnostem pro dokončení obchodních případů. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
  • Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: Pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.
  • Zabezpečení provozu webových stránek: Provozovatelem e-shopové platformy Shoptet je společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ: 28935675
  • Platební karty a online platby: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána GoPay a příslušná bankovní instituce.
  • Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
  • Hodnocení produktů nebo služeb prostřednictvím Heureka.cz nebo Zboží.cz: V případě zasílání dotazníků s hodnocením nákupu mohou být vaše údaje (e-mailová adresa, informace o zakoupeném zboží/službách) sdíleny s provozovatelem portálu Heureka.cz (společností Heureka Group a.s.) nebo Zboží.cz (společností Seznam.cz, a.s.). Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.
  • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

 

VI. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

 1. Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno, a to vše v souladu s GDPR.
 2. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.), a to vše v souladu s GDPR.

 

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • právo vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování.právo vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování.
  • právo požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů.
  • právo žádat přenesení osobních údajů k jinému správci.
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  • právo vzít souhlas se zpracováním osobních údajů zpět.
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.
 2. Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že správce provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s účelem uděleného souhlasu, ochranou vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, můžete:
  • požádat správce o vysvětlení
  • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav
  • popřípadě obrátit se na kontrolní orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů).
  Lhůta na prošetření žádosti je na straně správce 30 dnů od obdržení žádosti. Žádost u správce je možné uplatnit písemně na emailové adrese info@besteco.cz.  Jestliže bude vaše žádost shledána jako oprávněná, správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud správce žádosti nevyhoví, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních přímo tím není dotčeno.

 

VIII. Používání souborů cookies

 1. Pro fungování našich webových stránek využíváme cookies, neboli malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, analytické/statistické a reklamní.
 2. Na webových stránkách používáme následující cookies:
  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory můžete zakázat.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory můžete zakázat.
 3. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách, a to v souladu s podmínkami nakládání s osobními údaji.
 4. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
 5. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat. Ukládání souborů cookies z našich webových stránek můžete v nastavení prohlížeče také trvale zakázat a jak je uvedeno výše, již uložené soubory cookies můžete tamtéž ze svého zařízení zcela odstranit.

 

IX. Zabezpečení hesel

 1. Vaše hesla v systému nemáme, do databáze nejsou uložena. Systém pracuje pouze se speciálně generovanými hašovacími klíči.

 

X. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Souhlas udělujete zaškrtnutím příslušného políčka v internetovém formuláři. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4.4.2023. Prosíme, vezměte na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz